Vnútroštátna a medzinárodná autobusová doprava
preprava minibusmi a autobusmi,
odťahová služba
PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
tento poriadok vydáva
Gabriel Czinege – G TRAVEL, Rajecká 26, 821 07 Bratislava, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186 /1996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona NR SR č. 386 /1996Z.z. a zákona NR č. 58/1997 Z.z. a podľa § 1,2 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave

OBSAH

Čl. 1 Základné ustanovenia
Čl. 2 Rozsah autobusovej dopravy
Čl. 3 Povinnosti a zodpovednosť dopravcu
Čl. 4 Práva a povinnosti cestujúcich
Čl. 5 Zmluva o preprave osôb
Čl. 6 Zmena a zrušenie zmluvy o preprave osôb
Čl. 7 Preprava batožiny cestujúcich
Čl. 8 Nájdené veci
Čl. 9 Mimoriadne udalosti počas prepravy
Čl. 10 Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave
Čl. 11 Reklamácie
Čl. 12 Osobitná pravidelná autobusová doprava

Medzinárodná autobusová doprava
Čl. 13 Osobitné ustanovenia pre nepravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu
Čl. 14 Povinnosti objednávateľa medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
Čl. 15 Záverečné ustanovenia